HCL nr. 224 din 28.10.2021

  0
  361

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 224 din 28.10.2021

  privind instituirea dreptului de uz în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 78136 din 18.10.2021 înaintat de primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 78521 din 19.10.2021 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 88 din 26.10.2021 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 243 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

  În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, alle art.139, alin.3, ale art.140, ali, 1, ale art.196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenurilor în suprafață totală de 6,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situate pe Str. Salciei, pentru amplasarea a 3 ( trei ) stâlpi de medie tensiune pentru: ,, Alimentare cu energie electrică Stații de pompare ape uzate ( SPAU 2 ) ȘI NR.3 (SPAU 3).”

  Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț-Liviu CIOCOIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU