HCL nr. 225 din 26.09.2019

0
HCL nr. 225 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 225 din 26.09.2019

privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Poliția Locală asupra unui apartament, aprobarea schimbării destinației și a închirierii acestuia

Examinând referatul de aprobare nr. 17.709 din 18.09.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17.757 din 19.09.2019 al Biroului Evidență Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul favorabil nr. 88 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 226 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 362 alin. (1) și alin. (3) coroborate cu prevederile art. 333 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcției Poliția Locală Roman și exercitarea acestuia nemijlocit de către Consiliul Local Roman, asupra apartamentului-birou situat în mun. Roman, Fdt. Crizantemelor, bl. 1A, ap. 1, identificat cu nr. Carte Funciară 53849-C1-U3.

Art. 2 Se aprobă schimbarea destinației imobilului de la art. 1 din apartament-birou în spațiu cabinet medical.

Art. 3 Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinația cabinet medical în suprafață de 57,29 mp, cu valoare de inventar 15.309 lei, situat în mun. Roman, Fdt. Crizantemeleor, bl.1A, ap.1, identificat cu nr. Carte Funciară 53849-C1-U3, pentru o durata de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii anuale prin acordul parților, la prețul de pornire al licitației 1,5 euro/mp/lună.

Art. 4 Se dă mandatul Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, de a stabili documentația de atribuire, de a organiza procedura de licitație şi de a semna contractul de închiriere.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU