HCL nr. 226 din 26.09.2019

0
HCL nr. 226 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 226 din 26.09.2019

privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile

Examinând referatul de aprobare nr. 17.710 din 18.09.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17.578 din 19.09.2019 al Biroului Evidență Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 95/2016 privind darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aparţinând domeniului public al Municipiului Roman către unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile H.C.L. nr. 288/19.12.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020;

Văzând avizul favorabil nr. 89 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 227 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului General al Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile :

  • art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 286, ale art. 287, lit. „b”, ale art. 297, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;
  • art. 112, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;
  • art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g” şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1). Se aprobă încetarea temporară a dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Vasile Alecsandri” și preluarea în administrarea directă a Consiliului Local Roman, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare și până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, a urmatoarelor imobile:

  1. Cladire Corp B Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” în suprafață construită de 814 mp, cu valoarea de inventar 814.975 lei și terenul aferent acesteia, în suprafață de 4672 mp, cu valoare de inventar 950.528 lei – imobile situate în mun. Roman, str. C.A Rosetti, nr.8, identificate cu nr. C.F. 58797.
  2. Clădire Grădinița cu program normal nr. 2, în suprafață de 295 mp, cu valoarea de inventar 295.353 lei și terenul aferent în suprafață de 1040 mp, cu valoarea de inventar 50.113 lei, imobile situate în municipiul Roman, str. D. Gherea nr. 28, identificate cu C.F. 56730.

(2) Bunul va reveni în administrarea Școlii Gimnaziale ”Vasile Alecsandri” la data semnării procesului verbal de recepție, prin întocmirea unui protocol de predare a bunurilor reabilitate.

Art. 2 (1). Se aprobă încetarea temporară a dreptului de administrare al Școlii de Artă ”Sergiu Celibidache” și preluarea în administrarea directă a Consiliului Local Roman, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare și până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, a Clădirii Grădinița cu program prelungit ”Muguri de lumină”, cu regim de înălțime P+1E, în suprafață construită de de 875 mp, suprafață desfășurată de 1780mp, cu valoarea de inventar 1.761.162 lei și terenul aferent în suprafață de 2336 mp, cu valoarea de inventar 475.264 lei, imobile situate în municipiul Roman, str. D. Gherea nr. 44, identificate cu C.F. 56798.
(2) Unitatea de învatamânt preuniversitar Școala de Artă ”Sergiu Celibidache” își pastreaza dreptul de folosință gratuită asupra imobilelelor menționate la alineatul 1, în scopul derularii procesului de învațamant, exclusiv în limitele orarului aprobat de Consiliul de Administratie, și doar pe durata cursurilor școlare.

Art. 3 Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire.

Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, şi serviciile specializate să semneze protocoalele de preluare- predare.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi unitățile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică: Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, respectiv Școala de Artă ”Sergiu Celibidache”.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU