HCL nr. 224 din 26.09.2019

0
HCL nr. 224 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 224 din 26.09.2019

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr. 17.158 din 11.09.2019 întocmit şi înaintat de dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 17.371 din 13.09.2019 întocmit de către Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul favorabil nr. 87 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 225 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului General al municipiului Roman;

Având în vedere dispozițiile art. 296, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, precum şi cele ale H.G. nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1, – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea „inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman”, conform anexei nr. 2 – parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 4 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele de cadastru și publicitate imobiliară.

Art. 5 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării bunurilor din evidențele fiscale.

Art. 6 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU