HCL nr. 224 din 27.09.2018

0
HCL nr. 224 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 224 din 27.09.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local precum si a listei de investitii de la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr 17685 din 25.09.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 119 din 27.09.2018 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. 225 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subventii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de studii și proiecte finanţate din bugetul local, conform anexa nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5 Se aprobă rectificarea listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 6 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU