HCL nr. 223 din 27.09.2018

0
HCL nr. 223 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 223 din 27.09.2018

privind înfiinţarea Direcției Municipal Locato Roman, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17718 din 26.09.2018 întocmită şi înaintată de către primarul municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu;

Examinând raportul de specialitate comun nr. 17719 din 26.09.2018, întocmit şi înaintat de către Biroul Juridic-Contencios şi Direcţia economică;

Văzând avizul favorabil nr. 42 din 27.09.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 224 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;

Având în vedere:

  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 36, alin. 2, lit. „a”, alin. 3, lit. „b” și alin. 6, lit. „a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 173 și art. 174 din Legea 53/2003 privind Codul muncii;

În temeiul art. 45 și al art. 115, alin. 1, lit. „b”) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea DIRECȚIEI MUNICIPAL LOCATO ROMAN, instituție publică cu personalitate juridică care funcţionează în subordinea Consiliului Local al municipiului Roman, prin preluarea activitații S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman, societate pe acțiuni cu acționar majoritar Consiliului Local Roman.
Direcția își va începe activitatea începand cu data 01.01.2019.

Art. 2 Direcția Municipal Locato Roman va avea sediul în municipiul Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259, iar activitatea direcției se va desfăşura în clădirile date spre administrare.

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii al Direcției Municipal Locato Roman cuprinse în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Direcția Municipal Locato va prelua personalul existent angajat al S.C. MUNICIPAL LOPCATO SERV S.A., de la data de 01.01.2019;

Art. 5 Se aprobă preluarea începand cu data de 01.01.2019 a întregii activitați a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., a bunurilor acesteia, a activului și pasivului, precum și a personalului.
Transferul de activitate se va face prin încheierea unui protocol de predare-preluare între cele două persoane juridice și Municipiul Roman.

Art. 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcției se aprobă anual de către Consiliul Local al municipiului Roman.

Art. 7 Se împuterniceşte dl. Eusebiu Lupu, cu domiciliul în municipiul Roman, legitimat cu C.I., seria xx, nr. _______, CNP _____________ să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Roman în demersurile ce urmează a se efectua privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii „DIRECȚIEI MUNICIPAL LOCATO”.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU