HCL nr. 225 din 27.09.2018

  0
  1189

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 225 din 27.09.2018

  privind aprobarea vânzării unui imobil

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 17753 din 26.09.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul comun nr. 17754 din 26.09.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţiei Economice;

  Văzând avizul favorabil nr. 123 din 27.09.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 226 din 27.09.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 226 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. „b”, ale art. 123, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. Aprobă rapoartul de evaluare nr. 25 din 25.09.2018 elaborat pentru centrala termica CT9, proprietate privată a Municipiului Roman, de evaluator atestat ANEVAR, ing. Stejar Romică.

  Art. 2. Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului CT 9 format din teren in suprafata de 532 mp, centrala termica in suprafata de 488 mp si cos fum in suprafata de 11 mp, situat în str. Ion Creanga, pornind de la preţul de 60441 euro, fără TVA, în echivalent lei la cursul BNR din data plăţii, conform raportului de evaluare nr. 25 din 25.09.2018 elaborat de evaluator atestat
  ANEVAR, ing. Stejar Romică.

  Art. 3. Comisia numită prin H.C.L. nr. 145/2016 modificată prin H.C.L. nr. 4/2017, va organiza licitaţia pentru vânzarea terenului.

  Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU