HCL nr. 223 din 26.09.2019

0
HCL nr. 223 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 223 din 26.09.2019

privind aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii”

Examinând referatul de aprobare nr. 17751 din 18.09.2019 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17792 din 19.09.2019 întocmit de către Serviciul Administratie Publica Locala;

Văzând avizul favorabil nr. 52 din 23.09.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 224 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de către secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 1 şi art. 54, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 96/2018 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari si administrarea condominiilor;

În temeiul art. 129, alin. 1, 2 și 7, lit. „p” și „s”, ale art 139, ale art. 140, alin 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă „Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii”, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acorda mandat primarului municipiului Roman sa organizeze procedura de atestare, sa stabileasca data concursului, să numească comisia de atestare și cea de contestații și să semneze atestatul persoanelor fizice privind calitatea de administrator de condominii.

Art. 3 La intrarea în vigoare a prezentei hotarari H.C.L. nr. 13/2010 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sã obtinã calitatea de administrator de imobile la Asociațiile de proprietari se abrogă.

Art. 4 Hotărârea va fi comunicată prin grija Secretarului general al municipiului Roman autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU