HCL nr. 222 din 27.09.2018

  0
  1175

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 222 din 27.09.2018

  privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 17655 din 25.09.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17656 din 25.09.2018 întocmit de către Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 66 din 27.09.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 223 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 45, precum și cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. SAproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru REABILITARE ŞI EXTINDERE AŞEZĂMÂNT SPITALICESC „PRECISTA” Roman, str. Speranţei, nr. 11-13, municipiul Roman, jud. Neamț” proiect
  nr. PUZ02/2018 elaborat de S.C. LUCIAN SIMION ARHITECTURA S.R.L. București, arh. Adina N. Grigorovschi, beneficiar ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ŞI BACĂULUI, str. Alexandru cel Bun, nr. 5, municipiul Roman, Județul Neamţ, cu valabilitate de 3 ani.

  Art. 2. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU