HCL nr. 222 din 26.09.2019

0
HCL nr. 222 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 222 din 26.09.2019

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

Examinând referatul de aprobare nr. 17739 din 18.09.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17797 din 19.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 86 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 223 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Luând în considerare cererea dlui Atofanei Danut, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 17541 din 16.09,2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Titlului de Proprietate nr. 7805/1979 emis de Consiliul Popular municipal Roman, ce are ca obiect apartamentul nr. 33 situat în blocul nr. 4, din str. Veronica Micle, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui proprietarilor, respectiv Atofanei Danut și Atofanei Cristina în loc de Atofani Danut și Atofani Cristina cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU