HCL nr. 221 din 26.09.2019

0
HCL nr. 221 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 221 din 26.09.2019

privind aprobarea închirierii unui spațiu

Examinând referatul de aprobare nr. 17574 din 17.09.2019 înaintat de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 17725 din 18.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 85 din 23.09.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 222 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman;

Luând în considerare cererea nr. 14244/23.07.2019 înaintată de S.C. DELIOS CAFFE & PUB S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 1270, alin. (2) Cod civil, precum și cele ale art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă majorarea suprafeței cu destinație de alimentație publică ce face obiectul contractului de închiriere nr. 682/16.01.2013 încheiat cu S.C. SORMAN DISTRIBUȚIE S.R.L. (actual S.C. DELIOS CAFFE & PUB S.R.L.), de la 50 m.p. la 66 m.p.
(2) Chiriașul nu va face modificări constructive asupra spațiului decât cu acordul proprietarului și cu respectarea normelor de autorizare, întocmirea unui proiect tehnic și realizarea unei expertize tehnice în construcții.
Art. 2 Se împuterniceşte Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate să încheie actul adițional la contractul de închiriere nr. 682 din 16.01.2013.

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Roman va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU