HCL nr. 220 din 28.10.2021

0
HCL nr. 220 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 220 din 28.10.2021

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate și a unor contracte de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 79549 din 21.10.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 79833 din 22.10.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 85 din 26.10.2021 al comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 239 din 26.10.2021 al comisiei juridice;

Luând în considerare:

  • cererea dlui Bordianu Ion, înregistrată la primăria municipiului Roman cu nr. 76211/08.10.2021, înscrisurile anexate cererii precum și adeverința nr. 40 din data de 19.10.2021 eliberată de asociația de proprietari nr. 17 din municipiul Roman, str. Tineretului, bl. 15, ap. 61;
  • adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la primăria municipiului Roman cu nr. 75275/05.10.2021, 75683/06.10.2021, 79103/20.10.2021, 79104/20.10.2021 precum și adeverința nr. 283 din data de 19.10.2021 eliberată de Asociația de Proprietari nr. 38 Sucedava;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul titlului de proprietate nr. 11.847 din 26 octombrie 1977 emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Roman, ce are ca obiect apartamentul nr. 17situat în blocul 28 din str. Dobrogeanu Gherea, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor ca fiind „Bordianu Elena și Bordianu Ion” în loc de „Bordeianu Elena și Bordeianu Ioan” cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8143/28.05.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Ciobanu Vasile si Cristina, ce are ca obiect apartamentul nr. 8, situat în blocul 7, etajul II, scara D din str. Ion Ionescu de la Brad, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a:

  • numelui cumpărătorului, respectiv Ciobanu Vasile și Cristinica în loc de Ciobanu Vasile și Cristina cum greșit s-a menționat și a
  • adresei apartamentului, respectiv str. Ion Ionescu de la Brad, blocul 7, scara A, etajul II, apartamentul 8 în loc de str. Ion Ionescu de la Brad, blocul 7, scara D, etajul II, apartamentul 8 cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 10528 încheiat între RAGLT Roman și dnii Iftime Lucian si Carmen, ce are ca obiect apartamentul nr. 15, situat în blocul 8, etajul IV, scara A din str. D-va Roșie, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Iftime Lucian și Carmen-Elena în loc de Iftime Lucian si Carmen, cum greșit s-a menționat.

Art. 4 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 4343/20.01.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Țipel Dumitru și Margartea, ce are ca obiect apartamentul nr. 20, situat în blocul 1, etajul IV, scara B din str. A. Arbore, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Țipel Dumitru și Margareta în loc de Țipel Dumitru și Margartea, cum greșit s-a menționat.

Art. 5 Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 14450/14.10.1993 încheiat între RAGLT Roman și dnii Manașcu Toader și Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 25, situat în blocul 12, etajul P, scara C din str. Roman Mușat, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Manascu Toader și Eleana în loc de Manașcu Toader și Elena, cum greșit s-a menționat.

Art. 6 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU