HCL nr. 220 din 19.10.2020

0
HCL nr. 220 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 220 din 19.10.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 205 din 14.10.2020, privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Roman, județul Neamt, în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, prin C.N.A.I.R. – S.A., în vederea executării lucrărilor de reparații

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 20.486 din 19.10.2020 întocmit și înaintat de către Viceprimarul Municipiului Roman cu atribuții de primar – Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 20.488 din 19.10.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20507 din 19.10.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 92 din 19.10.2020, al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum si avizul favorabil nr. 223 din 19.10.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere :

  • dispozițiile art. 21, alin. (2) și alin. (9) ale Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile Ordinului nr. 346/2000 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice;
  • art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. ”c” și alin. 6, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L. nr. 205/14.10.2020, care va avea următorul cuprins:
”Se aprobă reactualizarea pozițiilor kilometrice, a lungimilor și suprafețelor sectoarelor de drum DN2 și DN15D de pe raza municipiului Roman astfel:
– DN2 – Km 328+692-km333+775 , L=5,536km, S=7,2989ha.
– DN15D- km 46+828-km50+947, L=4,119km, S=3,3550ha.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 205/2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU