HCL nr. 219 din 19.10.2020

0
HCL nr. 219 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 219 din 19.10.2020

privind abrogarea unei hotărâri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 20476 din 19.10.2020 înaintat de către dna Roxana-Ioana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialiate nr. 20478 din 19.10.2020 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20507 din 19.10.2020 dat de către Secretarul Municipiului Roman, avizul nr. 42 din 19.10.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul nr. 222 din 19.07.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 244 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 64 din Legea nr. 24/2000R privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 255/26.11.2018 privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public precum și atribuțiile specifice postului de administrator public al Municipiului Roman.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU