HCL nr. 22 din 16.02.2018

0
HCL nr. 22 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 22 din 16.02.2018

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1154 din 18.01.2018 iniţiată de către d-na Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1155 din 18.01.2018 întocmit de către Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;
Văzând avizul favorabil nr. 11 din 16.02.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 22 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (7), lit. a) și c), ale art. 62, alin. (1), precum şi cele ale art. 63, alin. (1) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Roman la vizita de lucru organizată de Asociația Municipiilor din România, în Republica Estonia și Olanda, în perioada 4-10 martie 2018 Art. 2 Se mandatează dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx, să reprezinte Municipiul Roman la vizita de lucru organizată de Asociația Municipiilor din România, în Republica Estonia și Olanda, în perioada 4-10 martie 2018.
Art. 3 Persoana nominalizată la articolul 2 va semna valabil, în numele Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de reprezentare și va prezenta ulterior un raport de activitate.
Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU