HCL nr. 23 din 16.02.2018

  0
  1059

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 23 din 16.02.2018

  privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 2418 din 07.02.2018 iniţiată de Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 2419 din 07.02.2018 întocmit de Direcţia Economică;
  Luând în considerare Decizia nr. 3 din 26.01.2018 a Consiliului de Administraţie al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman ;
  Văzând avizul favorabil nr. 7 din 16.02.2018 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 23 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 al Secretarului Municipiului Roman;
  Având în vedere prevederile art. 4, alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cele ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum şi cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 14, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman, conform anexelor 1- 4 la prezenta hotărâre.
  Art. 2 S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU