HCL nr. 23 din 16.02.2018

0
HCL nr. 23 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 23 din 16.02.2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2418 din 07.02.2018 iniţiată de Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 2419 din 07.02.2018 întocmit de Direcţia Economică;
Luând în considerare Decizia nr. 3 din 26.01.2018 a Consiliului de Administraţie al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman ;
Văzând avizul favorabil nr. 7 din 16.02.2018 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 23 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 al Secretarului Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cele ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum şi cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 14, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman, conform anexelor 1- 4 la prezenta hotărâre.
Art. 2 S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU