HCL nr. 21 din 16.02.2018

0
HCL nr. 21 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 21 din 16.02.2018

privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Fundaţia TERRA MILENIUL III

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2264 din 06.02.2018 iniţiată de către dl. Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 2265 din 06.02.2018 întocmit de Birou Monitorizare mediu;
Văzând avizul favorabil nr. 10 din 16.02.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 21 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 dat de Secretarul municipiului Roman ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011R privind regimul deşeurilor, ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „e” și alin. (7), lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat cu Fundaţia TERRA MILENIUL III, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU