HCL nr. 21 din 07.02.2020

  0
  748

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 21 din 07.02.2020

  privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru anul 2020

  Examinand referatul de aprobare nr.1960 din 28.01.2020 iniţiat de către dl. Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr. 2041 din 29.01.2020 întocmit de către Biroul evidență patrimoniu și Asociații de Proprietari;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 2330 din 30.01.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 04.02.2020 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 14 din 04.02.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 21 din 04.02.2020 al Comisiei Juridice;

  În temeiul art. 8 din Legea 152/1998 cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin. 7, lit. „q” și ale art. 196 alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Stabileşte cuantumul chiriei nominale pentru locuinţele A.N.L. situate în municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu luna februarie 2020.

  Art. 2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Municipal Locato Roman.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU