HCL nr. 218 din 27.09.2018

0
HCL nr. 218 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 218 din 27.09.2018

privind încheierea unui Acord de parteneriat în vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17448 din 21.09.2018 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17449 din 21.09.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 118 din 27.09.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 30 din 27.09.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 219 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „e”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 și alin. 7, lit. „a”, al art. 45, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. “b”
din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat cu Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma destinată realizării obiectului Acordului de parteneriat – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU