HCL nr. 218 din 19.10.2020

0
HCL nr. 218 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 218 din 19.10.2020

privind aprobarea reevaluarii parțiale a activelor fixe corporale aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 20.234 din 15.10.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman, cu atribuții de Primar precum şi raportul de specialitate comun nr. 20.401 din 16.10.2020 întocmit de către Direcția Economică și Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari.

Văzând avizul de legalitate nr. 20437 din 18.10.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 91 din 19.10.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 221 din 19.09.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile:

  • H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, al municipiilor și al județelor.
  • O.G. 81/2001 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  • Ordinului Ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
  • art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, ale art. 289 și art. 357, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă raportul de evaluare nr. 2908/14.10.2020 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR ing. Faur Daniel.

Art. 2 Se aprobă reevaluarea activelor fixe corporale aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărârâre, extras din raportul de evaluare aprobat la articolul 1.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU