HCL nr. 218 din 29.09.2022

0
HCL nr. 218 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 218 din 29.09.2022

privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 65770 din 21.09.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 65947 din 22.09.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 77 din 27.09.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 240 din 27.09.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr. 47122 din 27.07.2022, 62375 din 08.09.2022, 64459 din 16.09.2022,

64752 din 19.09.2022, 65966 din 22.09.2022 și solicitarea înregistrată cu nr. 57193 din 19.08.2022 prin care se solicită radierea, modificarea, respectiv introducerea în inventarul domeniului privat a unor suprafețe de teren, precum și procesul verbal cu nr. 65738 din 21.08.2022 încheiat de comisia de stabilire a valorilor de intrare a terenurilor din domeniul privat/public al municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul 3471/2008,

  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

– art.4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art.

196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2.

(1) Se aprobă modificarea poziției 7 din Hotărârea Consiliului local nr. 81 din 21.04.2016 după cum urmează:

Nr. crt.

Cod de clasifi-

care

Denumi rea bunului

Elemente de identificare

Anul dobân- dirii

Val. de inventar (mii lei)

Sit. Jurid. Actuală

7.

4.1

Teren

Str. Teiului nr. 2, suprafața = 1411 mp;

N.C. 56955, cat.

folosință/destinație: Curți-construcții; Vecinătăți: Nord- proprietăți particulare – NC 50590; Sud- str.

Teiului NC 57428; Est

– municipiul Roman, Vest- municipiul

Roman.

1991

150,41

C.F. 56955, –

Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din

21.04.2016,

-Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din

25.11.2021

poziția 2283,

suprafața 188 mp teren,

-Titlul de proprietate nr. 13211/2011 emis pentru suprafața de 174,50 mp de către Comisia județeană Neamț pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

(2) Se aprobă modificarea poziției 2 din Hotărârea Consiliului local nr. 79 din 16.07.2010 după cum urmează:

Nr. crt.

Cod de

clasifi- care

Denumi rea bunului

Elemente de identificare

Anul dobân- dirii

Val.de inventar (mii lei)

Sit. Jurid. Actuală

2.

4.1

Teren

Str. Doctor Koch nr. 1, suprafața = 387 mp; N.C. 55518, cat.

folosință/destinație: Curți-construcții; Vecinătăți: Nord- proprietăți particulare – NC 55332; Sud- str.

Dr. Koch; Est – proprietăți particulare NC 54518, Vest- str. Eternității NC 60938.

1991

69,24

C.F. 55518, Hotărârea

Consiliului Local nr. 79 din

16.07.2010,

-Titlurile de proprietate nr. 2/1992/1999 emis pentru suprafața de 68 mp teren, nr. 2/2590/2003

emis pentru suprafața de 73 mp teren, și nr. 12957/2011 emis pentru suprafața de 68 mp teren, titluri emise de Comisia județeană Neamț pentru stabilirea dreptului de

proprietate asupra terenurilor.

(3) Se aprobă modificarea poziției 30 din Hotărârea Consiliului local nr. 125 din 20.05.2021 după cum urmează:

Nr. crt.

Cod de clasifi-

care

Denumi rea bunului

Elemente de identificare

Anul dobân- dirii

Val.de inventar (mii lei)

Sit. Jurid. Actuală

30.

4.1

Teren

Str. Ștefan cel Mare nr. 232, suprafața = 547 mp; N.C. 60569,

cat.

folosință/destinație: Curți-construcții; Vecinătăți: Nord- proprietăți particulare – NC 55235, NC 54533,

NC; Sud- proprietăți particulare NC 50592; Est – proprietăți particulare NC 58579, NC 60213, Vest- str.

Ștefan cel Mare.

1991

161,68

C.F. 60569, –

Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din

20.05.2021,

-Titlurile de proprietate nr. 22688/2022 emis pentru suprafața de 115,83 mp teren, 22689/2022 emis pentru suprafața de 418,77 mp. teren și 22687/2022

emis pentru suprafața de 317,79 mp teren, titluri emise de

Comisiaj udețeană Neamț pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

 

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă:

  • poziția 2287 din Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 25.11.2021;

  • poziția 2299 din Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 24.02.2022;

  • poziția 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 29.06.2021;

  • poziția 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 29.06.2021;

  • poziția 16 din Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 09.02.2011;

  • poziția 47 din Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 09.02.2011;

  • poziția 2298 din Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 24.02.2022;

Art. 4. Se dă acordul de principiu asupra scoaterii din domeniul privat al Municipiului Roman a suprafețelor de teren înscrise la art.2, pentru a fi puse la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar.

Art. 5. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 6. Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 7. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 8. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 1
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0