HCL nr. 217 din 29.09.2022

  0
  79

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

   

  Nr. 217 din 29.09.2022
  privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 57783 din 22.08.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 58132 din 23.08.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul de legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 76 din 27.09.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și avizul favorabil nr. 239 din 27.09.2022 al Comisiei juridice;

  Având în vedere adresa nr. 65/24.06.2022 înaintată de S.C. DOVILG COM S.R.L., prin care se solicită prelungirea, contractului de concesiune nr 12680/01.10.2012, înregistrată în instituția noastră cu nr. 43572/24.06.2022 și adresa nr. 38/19.08.2022 înaintată de S.C. CONTJUR INVEST S.R.L., prin care se solicită prelungirea, contractului de concesiune nr 22350/23.03.2021, înregistrată în instituția noastră cu nr. 57272/19.08.2022;

  Luând în considerare prevederile:

  1. Cap. III art. 3 din contractul de concesiune nr. 12680/01.10.2012;
  2. Cap. II art. 2, alin. 2 din contractul de concesiune nr. 22350/23.03.2021;
  3. Art. 306, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, al art. 196, alin. (1), lit. „a” precum și al art. 306 din același act normativ;

  H O T Ă R Ă Ş T E

  Art. 1. Se aprobă prelungirea contractelor de concesiune și valoarea redevenței datorate conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate

  Art. 3. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

  Art. 4 Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Ioana Roxana IORGA

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 2
  Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 1
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0