HCL nr. 219 din 29.09.2022

0
HCL nr. 219 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 219 din 29.09.2022
privind alocarea unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 65419 din 20.09.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 65971 din 22.09.2022 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Având în vedere solicitarea Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 65323 din 20.09.2022;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 123 din 28.09.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 23 din 27.09.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 241 din 27.09.2022 al Comisiei juridice,

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,b” și „s”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, ale art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.500 lei pentru desfășurarea în bune condiții a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2022, organizată pentru membrii Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Roman.

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1