HCL nr. 217 din 27.09.2018

0
HCL nr. 217 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 217 din 27.09.2018

privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17411 din 20.09.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul nr.17412 din 20.09.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 65 din 27.09.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 218 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 al Secretarului municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2, ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi ale anexei 1 din Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, al. 2, lit. “c” și al. 5, lit. „a” şi „b” şi ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiul de oportunitate nr. 17408 privind concesionarea unui teren pentru construcţii, elaborat de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a terenului pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă închirierea prin încredinţare directă a terenurilor înscrise în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU