HCL nr. 218 din 26.09.2019

0
HCL nr. 218 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 218 din 26.09.2019

privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare peisagistică zona b-dul Republicii, Municipiul Roman”, Jud. Neamț

Examinând referatul de aprobare nr. 17426 din 13.09.2019 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17656 din 17.09.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul favorabil nr. 82 din 23.09.2019 al Comisiei de Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 219 din 23.09.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare peisagistică zona b-dul Republicii, Municipiul Roman”, Jud. Neamț, propus a fi finanțat din împrumut, în valoare totală de 6.652.778,58 lei, din care C+M este de 5.611.271,59 lei, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 SLa data intrării în vigoare a prezentei hotarari H.C.L. nr. 81 din 29.03.2018 se abrogă.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și de Investiții şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului general al municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU