HCL nr. 217 din 26.09.2019

0
HCL nr. 217 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 217 din 26.09.2019

privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

Examinând referatul de aprobare nr. 17701 din 18.09.2019 inițiat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 17784 din 19.09.2019 al Directiei Tehnice şi de Investiţii;

Văzând avizul favorabil nr. 51 din 23.09.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 218 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

Luând în considerare Hotărârea A.G.A. a A.D.I. „AQUA NEAMT” nr. 3/14.08.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr. 742/2014;

În temeiul dispoziţiilor art. 5, lit. „i” și li. „kk, ale art. 129, alin. 7, lit. „n”, alin. 9, lit. „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 147 din 15.11.2007 privind participarea Municipiului Roman la constituirea Asociaţiei „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 147 din 15.11.2007 privind participarea Municipiului Roman la constituirea Asociaţiei „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local Roman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, dnul Dan-Felician Ioniță, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 1 si 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuterniceşte dnul Dan-Felician Ioniță, reprezentant al Municipiului Roman, cetăţean român, născut la data de xx.xx.xx, în Roman, Neamţ, domiciliat în Roman, str. xxxxxxxxxxxx, nr. xx, posesor al xx, seria xxx, nr. xxxxxx, eliberat de SPCLEP xxxxxxxxx, la data de xx.xx.xxxx, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Roman, Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;

Art. 5 Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ;

Art. 6 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU