HCL nr. 217 din 19.10.2020

0
HCL nr. 217 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 217 din 19.10.2020

privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APA Serv S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 20173 din 14.10.2020 întocmit şi înaintat de către dna Roxana Ioana Iorga – Viceprimarul cu atributii de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 20174 din 14.10.2020 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul de legalitate nr. 20124 din 14.10.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 41 din 15.10.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport șu turism, precum și avizul favorabil nr. 220 din 15.10.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativteritoriale;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. ”c”, alin. 6, lit. ”b”, ale art. 108, lit. ”b” si “e”, ale art. 139, ale art. 140, precum si cele ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe date în administrare către S.C. Compania Județeană APA Serv S.A. Neamț ce sunt amortizate integral, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Viceprimarul cu atributii de primar al Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU