HCL nr. 216 din 29.09.2022

0
HCL nr. 216 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 216 din 29.09.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 192 din 21.08.2018 pentru obiectivul de investiții

„PROIECT INTEGRAT DE CONSTRUIRE ŞI DOTARE A CORPULUI B ŞI A SĂLII DE SPORT – ŞCOALA COSTACHE NEGRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ŞI REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE ÎN CARTIERUL PETRU RAREŞ DIN MUNICIPIUL ROMAN”
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,
Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale,
Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 65466 din 20.09.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 65716 din 21.09.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 122 din 28.09.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 238 din 27.09.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere apelul de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, în cadrul Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13: „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b: „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul Specific

13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”,

Luând în considerare prevederile art. 10, alin. (4), lit. b) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile,

Ţinând cont de prevederile Ordinului 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform O.U.G. nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. ”a”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se modifică articolele 3 și 4 din H.C.L. nr. 192 din 21.08.2018, care va avea următorul conținut:

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Proiect integrat de construire şi dotare a corpului B şi a sălii de sport – Școala Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul Roman” în cuantum de 25.850.680,01 lei inclusiv TVA.

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului: „Proiect integrat de construire şi dotare a corpului B şi a sălii de sport – Școala Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul Roman” în cuantum de 426.988,03 lei inclusiv TVA, precum și valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 4.501.310,68 lei inclusiv TVA.”

ART. 2. Se modifică anexa la H.C.L. nr. 192 din 21.08.2018, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 246 din 15.11.2021 și H.C.L. nr. 3 din 17.01.2022, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă Devizul general al investiției, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

ART 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

ART. 5. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

– Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;

– Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;

– Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;

– Direcţiei Economice – Municipiul Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0