HCL nr. 216 din 27.09.2018

0
HCL nr. 216 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 216 din 27.09.2018

privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17409 din 20.09.2018 înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17410 din 20.09.2016 întocmit de către Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul nr. 64 din 27.09.2018 al Comisiei pentru urbanism și amanejarea teritoriului, avizul nr. 217 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare cererea C.E.C. BANK S.A. prin care s-a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr. 4725/29.02.2016 pentru o suprafață totală de 333 mp (în cote părţi indivize) aferente agențiilor CEC BANK din Roman, situate la parterul unor blocuri;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit. „b”art. 45, alin. (1) și al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 4725 din 29.02.2016 încheiat între Municipiului Roman și C.E.C. BANK S.A., pentru suprafața de 333 mp, cu o durată de 3 ani;

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman, prin serviciile subordonate, să încheie cu C.E.C. BANK S.A. actul adițional la contractul nr. 4725 din 29.02.2016;

Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU