HCL nr. 216 din 26.09.2019

0
HCL nr. 216 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 216 din 26.09.2019

privind prorogarea termenului prevăzut de H.C.L. nr. 52/2018 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț

Examinând referatul de aprobare nr. 17338 din 12.09.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17362 din 13.09.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 81 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 217 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se prorogă termenul prevăzut de alin. (3) al articolului 1 din H.C.L. nr. 52/2018, până la data de 01.09.2021.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 52/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU