HCL nr. 216 din 19.10.2020

  0
  563

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 216 din 19.10.2020

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile:

  • Ordinului nr. 308/03.08.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al domnului Lucian-Ovidiu Micu, primarul Municipiului Roman, județul Neamț;
  • H.C.L. nr. 126/2017 privind alegerea Viceprimarului municipiului Roman;
  • art. 163, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • referatul de aprobare nr. 20004/12.10.2020 iniţiat de către Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Roman – doamna Ioana-Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 20113/13.10.2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 20124 din 14.10.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 219 din 15.10.2020 al comisiei juridice, precum și avizul favorabil nr. 40 din 15.10.2020 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism;
  • prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. (1), precum și art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform anexei la prezenta hotărâre, care intră în vigoare la data de 01.12.2020.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prevederilor de la art. 1 al prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 44 din 12.03.2018 se abrogă.

  Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 4 din 31.01.2018 se abrogă.

  Art. 4 Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU