HCL nr. 215 din 29.09.2022

0
HCL nr. 215 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 215 din 29.09.2022
privind modificarea H.C.L. nr. nr. 142 din 22.06.2018 pentru obiectivul de investiții

„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala Sergiu Celibidache din Municipiul Roman”
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Apel dedicat învăţământului obligatoriu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 65935 din 21.09.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 66268 din 22.09.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 121 din 28.09.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 237 din 27.09.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere apelul de proiecte dedicat învăţământului obligatoriu în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de

educație și formare, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,

Luând în considerare prevederile art. 10, alin. (4), lit. b) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile,

Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform O.U.G. nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. ”a”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se modifică articolele 3 și 4 din H.C.L. nr. 142 din 22.06.2018, care vor avea următorul conținut:

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului:„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman” în cuantum de 7,074,216.33 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli eligibile.

Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu – Şcoala „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, în cuantum de 141,484.33 lei (inclusiv T.V.A.).

ART. 2. Se modifică anexa la H.C.L. nr. 142 din 22.06.2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă Devizul general al investiției, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

ART 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

ART. 5. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

– Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;

– Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;

– Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;

– Direcţiei Economice – Municipiul Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0