HCL nr. 215 din 27.09.2018

  0
  1136

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 215 din 27.09.2018

  privind încheierea unui Acord de parteneriat în vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 17383 din 20.09.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17384 din 20.09.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

  Văzând avizul favorabil nr. 117 din 27.09.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 29 din 27.09.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 216 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „e”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 și alin. 7, lit. „a”, al art. 45, precum al şi art. 115, alin. 1, lit. “b”
  din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat cu Uniunea Generală a Pensionarilor din România – filiala Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma destinată realizării obiectului Acordului de parteneriat – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU