HCL nr. 215 din 26.09.2019

0
HCL nr. 215 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 215 din 26.09.2019

privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 265 din 22.12.2016 privind aprobarea Statutului municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 17068 din 10.09.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17468 din 16.09.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul favorabil nr. 50 din 23.09.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 216 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 104, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 265 din 22.12.2016, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale hotărârii se menţin neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU