HCL nr. 214 din 27.09.2018

  0
  1124

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 214 din 27.09.2018

  privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 17.414 din 20.09.2018 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17.415 din 20.09.2018 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală;

  Văzând avizul favorabil nr. 63 din 27.09.2018 al comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 215 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 121, ale art. 122, ale art. 45, alin. 3, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

  Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

  Art. 4 In baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

  Art. 5 Direcția Impozite și Taxe Locale Roman va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

  Art. 6 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU