HCL nr. 214 din 26.09.2019

0
HCL nr. 214 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 214 din 26.09.2019

privind aprobarea concesionării și inchirierii unor terenuri

Examinând referatul de aprobare nr. 17083 din 10.09.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17583 din 17.09.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 80 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 215 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiile de oportunitate nr. 17584, 17585, 17586, 17587, 17588, 17589, 17591, 17592, 17593 din 17.0.2019 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii elaborat de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea directă și prin licitaţie publică, a terenurilor pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă închirierea prin licitatie publica a terenurilor înscrise în anexa nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 42/31.03.2014.

Art. 5 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU