HCL nr. 213 din 27.09.2018

0
HCL nr. 213 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 213 din 27.09.2018

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. şi S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. supra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17037 din 14.09.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi Raportul de specialitate nr. 17038 din 14.09.2018 întocmit de către Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 62 din 27.09.2018 al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 214 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi cele ale art. 12 şi 14 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit.,,c”, alin. 5, lit. ,,a”, ale art 45, alin. 3, ale art. 124, precum și cele ale art. 115, alin.1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetic, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 0,5 m.p., proprietate publică a Municipiului Roman situat pe strada Moldovei, nr. 16, pentru montarea unor firide electrice necesare realizării obiectivului ,,Alimentare cu energie electric Locuinţă colectivă P+2E″.

Art. 2. Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetic, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 1,00 m.p., proprietate publică a Municipiului Roman situat în extravilan pentru amplasarea unui stâlp necesar realizării obiectivului ,, Alimentare cu energie electrică sediu aparţinând S.C FISH DOME AND AQUAPONIC FARM S.R.L. ″.

Art. 3. Se instituie dreptul de servitude cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafaţă de 295,50 m.p. situat pe strada Moldovei, pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,,Alimentare cu energie electrică Locuinţă colectivă P+2 ”.

Art. 4. Se instituie dreptul de servitude cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 425,00 m.p. situat în extravilanul municipiului Roman, pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,,Alimentare cu energie electric sediu aparţinând S.C. FISH DOME AND AQUAPONIC FARM S.R.L. ”.

Art. 5. Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetic, în favoarea S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A, asupra terenului în suprafaţă de 1,00 m.p., proprietate publică a Municipiului Roman situat pe strada Libertăţii, f.nr., pentru realizarea obiectivului ,,Alimentare cu energie electric Staţie de încărcare maşini electrice“.

Art. 6. Se închiriază 2 locuri de parcare pentru deservirea staţiei de încărcare maşini electrice din cele prevăzute la poziţia 6 din anexa 1 la H.C.L. nr. 90/30.06.2014, la prețul de 960 lei/an (480 lei/an/loc parcare).

Art. 7. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU