HCL nr. 213 din 26.09.2019

0
HCL nr. 213 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 213 din 26.09.2019

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 17.158 din 11.09.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17.370 din 13.09.2019 întocmit de către Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 79 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 214 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 129, lit. „c”, ale art. 354, ale art. 355, precum şi ale art. 357, alin (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

Art. 4 In baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri poziţia 4 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 182 din 22.08.2019 se abrogă.

Art. 7 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU