HCL nr. 214 din 19.10.2020

0
HCL nr. 214 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 214 din 19.10.2020

privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 19960 din 12.10.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atributii de primar, precum și raportul de specialitate nr. 20032 din 13.10.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 20142 din 14.10.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 79 din 15.10.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 217 din 14.10.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei de investiții finanțate din bugetul de dezvolatare al bugetului local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, Proiecte FEN conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU