HCL nr. 213 din 19.10.2020

  0
  747

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 213 din 19.10.2020

  privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile:

  • Ordinului nr. 308/03.08.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al domnului Lucian-Ovidiu Micu, primarul Municipiului Roman, județul Neamț;
  • H.C.L. nr. 126/2017 privind alegerea Viceprimarului municipiului Roman;
  • art. 163 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • referatul de aprobare nr. 20020/12.10.2020 iniţiat de către Viceprimarul cu atribuţii de Primar al municipiului Roman – doamna Ioana-Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 20034/13.10.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizele favorabile nr. 3322569/11163/2020 și nr. 3518115/91951/2019 ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;
  • avizul de legalitate nr. 20122 din 13.10.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 78 din 15.10.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 216 din 15.10.2020 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” și ale art. 405, 407 și 408 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. (1), precum și art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normative;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 – 10 ale H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1 – 10, parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2020.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU