HCL nr. 212 din 27.09.2018

0
HCL nr. 212 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 212 din 27.09.2018

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea comunei Gâdinţi asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11848 din 20.06.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11849 din 20.06.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 61 din 27.09.2017 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 213 din 27.09.2017 al Comisiei juridice şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2017 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi cele ale art. 27, alin. (2), litera (a) din Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit.,,c” și alin. 5, lit. ,,a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum ale art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea comunei Gâdinţi, asupra terenului în suprafaţă de 250,85 mp situat în extravilanul municipiului Roman, pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,, Înfiinţare reţea de canalizare menajeră în sat Gâdinţi, comuna Gâdinţi, judeţul Neamţ”.

Art. 2. Se instituie dreptul de uz gratuit, pe toată durata de existenţă a reţelei de canalizare, în favoarea comunei Gâdinţi, asupra terenului în suprafaţă de 157,40 mp, situate în extravilanul municipiului Roman, pentru amplasarea conductei de refulare şi a 3 cămine de vane.

Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU