HCL nr. 212 din 26.09.2019

0
HCL nr. 212 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 212 din 26.09.2019

privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17084 din 10.09.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17615 din 17.09.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 78 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 213 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019al Secretarului general al municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 232 m.p., cu nr. cadastral 58670, situat în strada Nordului, nr. 3, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 17 m.p. cu nr. cadastral 59652 – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 215 m.p. cu nr.cadastral 59653 – curţi-construcţii;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 40000 m.p., cu nr. cadastral 59618, situat în strada Islazului, FN, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 20100 m.p. – arabil intravilan;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 17726 m.p. – arabil intravilan;
  • lotul 3 – în suprafaţă de 2174 m.p. – arabil intravilan;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU