HCL nr. 212 din 19.10.2020

0
HCL nr. 212 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 212 din 19.10.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 157/24.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr 20040/13.10.2020 iniţiat de către Viceprimarul cu atribuţii de Primar al municipiului Roman – doamna Roxana Ioana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 20041 întocmit de Direcţia Administrare Pieţe;
  • avizul de legalitate nr. 20122 din 13.10.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 77 din 15.10.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 215 din 15.10.2020 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” şi ale art. 405, 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. (1), precum și art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei 3 la H.C.L. nr. 157/24.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare ieţe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Administrare Pieţe, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU