HCL nr. 211 din 26.09.2019

0
HCL nr. 211 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 211 din 26.09.2019

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17644 din 17.09.2019 înaintat de Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17667 din 18.09.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul favorabil nr. 77 din 23.09.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 212 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de către Secretarul general Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c” şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art. 139, alin.3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 62,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situate în: strada Sucedava, str. Petru Rareş, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Cuza Vodă, b-dul Nicolae Bălcescu, str. Prof. Dumitru Mărtinaş, str. Energiei şi str.Rândunelelor pentru amplasarea a 62 de stâlpi reţea electrică de joasă tensiune pentru „Modernizare LEA 0,4 Kv aferentă PT 2 Roman, PT 54 Roman.”.

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 1500,00 mp situate în: strada Sucedava, str. Petru Rareş, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Cuza Vodă, b-dul Nicolae Bălcescu, str. Prof. Dumitru Mărtinaş, str. Energiei şi str. Turturelelor pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Modernizare LEA 0,4 Kv aferentă PT2 Roman, PT54 Roman.”

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU