HCL nr. 211 din 19.10.2020

0
HCL nr. 211 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 211 din 19.10.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 253 din 16.11.2018 Proiect “Administrație electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă ( POCA)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 19.907 din 9.10.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 19.933 din 12.10.2020 întocmit de Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional și Serviciul Achiziții Publice și Managementul Proiectelor;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20121 din 13.10.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 15.10.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 76 din 15.10.2020 al Comisiei de buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 214 din 15.10.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), finanțat de Fodul Social European (FSE), Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), și alin. (4), lit. e), ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolul nr. 3 din H.C.L. nr. 253 din 16.11.2018 care va avea următorul conținut:
ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Administrație electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației”, în cuantum de 3.020.255,73 lei”.

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 253 din 16.11.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Viceprimarului cu atribuţii de Primar al Municipiului Roman;
  • MLPDA – Direcția Generală Programe Europene;
  • Serviciului Achiziţii Publice şi Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Biroului Control, Strategii și Marketing Instituțional – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  • persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU