HCL nr. 211 din 30.09.2021

0
HCL nr. 211 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 211 din 30.09.2021

privind aprobarea dezmembrării unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72642 din 23.09.2021 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 72715 din 24.09.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 82 din 28.09.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 228 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

Având in vedere:

  • Adresa Companiei Naționale de Investiții nr 38141/31.08.2021;
  • prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin. (3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
  • art. 6, pct. 6 lit. „c” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  • Art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Art. 879, alin. 2, art. 880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 18505 m.p., cu nr. cadastral 53332, situat în strada Renașterii, proprietate publică a municipiului Roman, după cum urmează:

  • lotul 1 – în suprafață de 7797 m.p. – curți construcții;
  • lotul 2 – în suprafață de 2364 m.p. – curți construcții;
  • lotul 3 – în suprafață de 8344 m.p. – curți construcții;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se dă mandat Primarului municipiului Roman de a semna in numele municipiului Roman, actul autentic de dezmembrare și să efectueze demersurile de înscriere în registrele de publicitate imobiliară.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU