HCL nr. 212 din 30.09.2021

0
HCL nr. 212 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 212 din 30.09.2021

privind transmiterea unui teren către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – prin Compania Națională de Investiții

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72681 din 23.09.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 72844 din 24.09.2021 întocmit și înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 83 din 28.09.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 229 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare adresa Companiei Naționale de Investiții nr. 38141/31.08.2021;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”b” şi alin. 7, lit. ”a”, ale art. 297 alin. (1) lit. „d”, ale 349, art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosința gratuită, pe bază de protocol, a lotului nr. 1 din schița anexă la prezenta hotărâre, în suprafață de 7797mp, provenit din dezmembrarea numărului cadastral 53332, aferent suprafeței de 18.505 mp situată în mun. Roman, str. Renașterii, cu o valoare totală de inventar de 7.562.994,00lei, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației- prin Compania Națională de Investiții, în vederea realizării obiectivului „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CRESA MARE”.

Art. 2 Transmiterea în folosință gratuită a terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre se va realiza pe durata realizării investiției „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CRESA MARE” în următoarele condiții:

  • Terenul va fi predat in folosinta pe baza de proces-verbal, ce va fi incheiat in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari;
  • Amplasamentul va fi predat viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
  • Autoritatea publică locală va asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, precum și finanțarea, din bugetul local, pentru racordurile la utilități (elctricitate, apă, canal, gaz sau orice alt timp de combustibil utilizat).

Art. 3 După finalizarea investiției, terenul va reveni Municipiului Roman, urmând ca autoritatea publică locală să mențină destinația obiectivului pe o perioadă de minimum 15 ani.

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Se împuternicește Primarul municipiului Roman să nominalizeze, prin Dispoziției, membrii Comisiei de predare a terenului identificat la art. 1 către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – prin Compania Națională de Investiții.

Art. 6 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU