HCL nr. 210 din 30.09.2021

0
HCL nr. 210 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 210 din 30.09.2021

privind încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Administrare Pieţe asupra Bazarului Municipal Roman și preluarea în administrarea Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 71.986 din 22.09.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 72285 din 23.09.2021 întocmit și înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 81 din 28.09.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 227 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare adresa Companiei Naționale de Investiții nr 38141/31.08.2021;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”b” şi alin. 7, lit. ”a”, ale art.. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcției Administrare Piețe Roman asupra Bazarului Municipal Roman, obiectiv situat in mun. Roman, str. Renașterii, în suprafața de 18.505 mp, înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman sub nr. 53332, având o valoare de inventar de 7.562.994,00lei.

Art. 2 Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Roman, pe bază de protocol, a obiectivului identificat la art. 1.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și D.A.P., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Se împuternicește Primarul municipiului Roman să nominalizeze, prin Dispoziției, membrii Comisiei de preluare de la Direcția Administrație Piețe a obiectivului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU