HCL nr. 210 din 29.09.2022

0
HCL nr. 210 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 210 din 29.09.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 285 din 22.12.2021 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2022-2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 65342 din 20.09.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 65595 din 21.09.2022 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 27.09.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 232 din 27.09.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4), cu cele ale art. 61, alin. (2) și ale art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 26, alin. (1), lit. g) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5511 din 28 octombrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și cu avizul conform al Consiliului de Administrație al I.S.J. Neamț nr. 13297/19.09.2022 și înregistrat la Primăria Municipiului Roman sub nr. 65325/20.09.2022, privind includerea în rețeaua școlară din municipiul Roman pentru anul școlar 2022–2023 a Şcolii Primare „Mărgăritare”, în conformitate cu Ordinul M.E. nr. 4962 din data de 30.08.2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, alin. (1), ale art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 285 din 22.12.2021 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2022-2023, în sensul includerii punctului B. Unități de învățământ pentru nivelul primar, respectiv Şcoala Primară „Mărgăritare”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0