HCL nr. 210 din 26.09.2019

0
HCL nr. 210 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 210 din 26.09.2019

privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17373 din 13.09.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum şi procesul verbal nr. 17087 din 10.09.2019 al Comisiei pentru repartizarea terenurilor pentru tineri ;

Văzând avizul favorabil nr. 76 din 23.09.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 211 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman;

În temeiul prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 66 din 28.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 și Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 28.06.2010 pentru aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003;

În temeiul art. 129, alin (2), lit. ,,c”, al art. 108, alin. (1), lit ,,d”, al art. 139, al art. 140, alin (1), precum şi al art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă soluţionarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se face prin grija Primarului municipiului Roman, pe bază de proces-verbal.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, de către Secretarulul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU